සිංහල භාෂාව
රු 1000 සිට

Started on August 1, 2021 පැය 10

ඩිල්ශානි චතුරිකා දාබරේ

සිංහල: ශාස්ත්‍රපති (කොළඹ), ශාස්ත්‍රවේදී (කැලණිය),
ඩිප්ලෝමා :ඉංග්‍රීසි සහ පරිගණක( ඇක්වයිනාස්)
විචාරක, ලේඛක,
නිදහස් මාධ්‍යවේදී

Leave a comment